Świadomość Istnienia i Zbawienia

 

"Przyszłość zaczyna się dziś,

nie jutro".

 

Swięty Jan Pawel II

 Głos Rodziny

Czytelnia parafialna

łos Rodziny, głos proboszcza, głos wiernych

Witam się z Wami nowym pismem naszej parafii. Po „Angelusie Bronowickim”, „Wspólnocie Puławskiej” i „Wspólnocie Pogranicza” przyszedł czas na „Głos Rodziny”, głos proboszcza, głos wiernych. Zapraszam do współpracy wszystkich chętnych i twórczych, którzy mają potrzebę i możliwości tworzenia medium. Można pisać teksty, dokumentować fotograficznie najważniejsze wydarzenia z życia parafii, osiedla i miasta albo robić korektę tekstów.

 

Szczególnie zależy mi, by część czasopisma była tworzona z myślą o dzieciach i młodzieży. Spróbujmy razem stworzyć coś, co będzie mądre, ciekawe oraz inspirujące dla naszej więzi z Chrystusem i bliźnimi. Wzrastajmy w wierzy, nadziei i miłości a Bóg pokoju niech nas błogosławi.

 

Wasz proboszcz

 

 

 Echo Ewangelii

     biór rozważań biblijnych Ks.

     Ryszarda Winiarskiego pierwotnie

     publikowanych na stronach

internetowych Szkoły Formacji Duchowej Archidiecezji Lubelskiej, później przekształconych w dogodną formę bloga.

 

Tematyka „Echa Ewangelii” skupia się wokół człowieka, jego relacji do Boga, bliźnich i świata; rozpatruje ludzkie uwikłania w dramacie dobra

i zła, zgłębia duchową kondycję człowieka, problem samotności i bliskości, zagubienia

i odnajdywania się.

Homilie

 Homilie Codzienne

odzienne Słowo Boga w interpretacji homilisty ks. Proboszcza Ryszarda Winiarskiego, który każdego dnia zaprasza do wspólnej wędrówki do Pana głosząc dobrą nowinę podczas rozważań bieżącej Ewangelii, opatrzonej odpowiednim komentarzem. Szukanie odpowiedzi na pytania dnia codzienngo, próba translacji rzeczywistych problemów w świetle zbawczego przesłania tekstów biblijnych czytanych podczas Mszy świętch.

 

 

Homilie

 Homilie Niedzielne i Świąteczne

omilia stanowi integralną część liturgii Mszy świętych ożywioną podczas kazań: świątecznych, odpustowych oraz innych uroczystości parafialnych. Od początku powstania naszej parafii, "żywe" słowo Boga wyjaśniane jest przez kaznodziejów, których celem jest doskonalenie wiary naszej społeczności i pogłębienie życia duchowego słuchaczy.

 

Wywodzący się z greckiego czasownik "homilein" znaczy „być razem i rozmawiać ze sobą”. Ewangelii Łukasza nawiązuje do "żywej" homilii, która jest dialogiem bliskich sobie osób, uczniów idących do Emaus:

 

  „Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi” (Łk 32,14-15).

 

 Rozważania o Miłosierdziu Bożym

óg nikomu miłosierdzia swego nie odmówi. Niebo i ziemia może się odmienić, ale nie wyczerpie się miłosierdzie Boże.

- św. Faustyna Kowalska, "Dzienniczek"

 

Cykl spotkań ks. Ryszarda Winiarskiego z postacią św. Siostry Faustyny w kontekście jej ludzkich zmagań w przestrzeni duchowej tak z szatanem, jak i z samą sobą, zawsze jednak w obliczu Miłosierdzia Bożego, którego doświadcza każdego dnia, i którego jest orędowniczką.

 

 

 Rozważania z Drogi Krzyżowej

rozważaniach Drogi Krzyżowej w ślad za Panem Jezusem przenosimy się do Jerozolimy. Podążając za Nim, ufamy, iż pokieruje naszymi krokami od pretorium Piłata Poncjusza aż do Wzgórza Golgoty, zwanej też Kalwarią, by wspólnie wpatrywać się w krzyż naszej codzienności i krzepić się słowami i czynami Zbawiciela.

 Katechezy Biblijne i Dla Rodziców

osłuszny nakazom Chrystusa: "Badajcie Pisma" oraz "Szukajcie, a znajdziecie" wypełniam swą powinność…

Jeśli bowiem, jak mówi apostoł Paweł, Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą, to ten, kto nie zna Pisma nie zna mocy Boga ani Jego miłości: nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.

 

- św. Hieronim (ok. 340-420)

 

Katechezy jako zachęta do pogłębienia tematu Biblii, podejmujące refleksję nad znaczeniem i sensem Pisma Świętego.

Katechezy

Dobra Nowina

d gentes divinitus, czyli posłuszność Kościoła wobec misji Chrystusa głoszenia dobrej nowiny:

 

 „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 15 -16).

 

Nasza parafia pw. Świętej Rodziny wypełnia zadanie głoszenia kerygmatu o zbawczej śmierci i chwalebnym zmartwychwstaniu Chrystusa powierzone Kościołowi przez Zbawiciela. Dobra Nowina przejawia się w codzienności tych, którzy o niej głoszą nie tylko  podczas rekolekcji misyjnych, ale też w codziennycm życiu. Misjonarze i rekolekcjoniści mają świadomość odpowiedzialności za zbawienie ludzi i wypełnianiają tym samym misję przekazaną przez Jezusa:

 

 Idźcie i czyńcie uczniów!

 

 

 

 

 Rekolekcje i Misje

KANCELARIA

Parafii Świętej Rodziny w Puławach czynna jest od poniedziałku do soboty oprócz świąt:

7.30-8.30 oraz 17.00-18.00;

W soboty czynna tylko przed południem.

 

ul. Saperów Kaniowskich 2

24-100 Puławy

 

kancelaria@swietarodzinapulawy.pl

 

81 565 10 70 Ks. Proboszcz: 605 242 671

LINKI

 

> "Głos Rodziny" - pismo parafialne

 

> "Echo Ewangelii" - blog

 

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

DAROWIZNA

 

Z dopiskiem: "Na cele kultu religijnego".

 

 

Numery kont:

> PKO BP S.A. : 51 1020 3219 0000 9002 0047 1227

> BPS: 05 8741 0004 0020 3603 2000 0040

© 2020. Parafia Świętej Rodziny w Puławach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Swięty Jan Pawel II

Swięty Jan Pawel II